LỊCH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ 2024

STT

TP. HỒ CHÍ MINH TP. HÀ NỘI
Ngày học Địa điểm học Ngày học

Địa điểm học

Tháng 1 18-19/01/2024 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM 26-27/01/2024 23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.HN
Tháng 2 28-29/02/2024 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM 23-24/02/2024 23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.HN
Tháng 3 21-22/03/2024 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM 29-30/03/2024 23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.HN
Tháng 4 24-25/04/2024 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM 26-27/04/2024 23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.HN
Tháng 5 16-17/05/2024 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM 24-25/05/2024 23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.HN
Tháng 6 20-21/06/2024 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM 28-29/06/2024 23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.HN
Tháng 7 18-19/07/2024 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM 26-27/07/2024 23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.HN
Tháng 8 22-23/08/2024 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM 30-31/08/2024 23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.HN
Tháng 9 19-20/09/2024 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM 27-28/09/2024 23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.HN
Tháng 10 24-25/10/2024 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM 18-19/10/2024 23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.HN
Tháng 11 21-22/11/2024 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM 29-30/11/2024 23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.HN
Tháng 12 19-20/12/2024 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM 27-28/12/2024 23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.HN

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!