Đào tạo an toàn bức xạ định kỳ cho người phụ trách an toàn

Pháp luật quy định Người phụ trách an toàn, nhân viên bức xạ làm việc trong môi trường bức xạ được bảo đảm điều kiện làm việc như sau:

(Điều 5 Nghị định 07/2010/NĐ-CP quy định về bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên bức xạ)

Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên bức xạ

Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên bức xạ như sau:

 1. Trang bị phương tiện bảo vệ, thiết bị ghi đo bức xạ, liều kế cá nhân cần thiết cho nhân viên bức xạ khi tiến hành công việc bức xạ.
 2. Tổ chức đào tạo cho nhân viên bức xạ mới tuyển dụng và hằng năm huấn luyện, bổ sung kiến thức mới về an toàn bức xạ và chuyên môn.
 3. Tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ khi mới tuyển dụng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho nhân viên bức xạ theo quy định của Bộ Y tế.
 4. Tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất một lần trong 3 tháng.
 5. Khi nhân viên bức xạ bị chiếu xạ quá liều giới hạn thì tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải thực hiện ngay các công việc sau đây:
 6. a) Chuyển nhân viên bị chiếu xạ quá liều giới hạn tới cơ sở y tế chuyên khoa kiểm tra, theo dõi sức khỏe;
 7. b) Tìm nguyên nhân bị chiếu xạ quá liều và đề ra biện pháp khắc phục;
 8. c) Bố trí công việc thích hợp cho nhân viên bị chiếu xạ quá liều giới hạn.
 9. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết các nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Theo đó người phụ trách an toàn trong công việc bức xạ được đào tạo mới tuyển dụng và hằng năm huấn luyện, bổ sung kiến thức mới về an toàn bức xạ và chuyên môn.

Đào tạo an toàn bức xạ định kỳ cho người phụ trách an toàn trong công việc bức xạ được thực hiện bao nhiêu năm một lần?

Theo Điều 4 Thông tư 34/2014/TT-BKHCN quy định về đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn như sau:

Yêu cầu đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn

 1. Người phụ trách an toàn phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn.
 2. Định kỳ 03 năm một lần người phụ trách an toàn phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ.
 3. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này phải bảo đảm yêu cầu về nội dung, thời gian đào tạo theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và được thực hiện bởi tổ chức có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.
 4. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải bảo đảm để người phụ trách an toàn được đào tạo an toàn bức xạ và chỉ bổ nhiệm người đã được đào tạo an toàn bức xạ theo đúng các yêu cầu quy định tại Điều này làm người phụ trách an toàn.

Theo đó định kỳ 03 năm một lần người phụ trách an toàn phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ.

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!